Ploter HP DesignJet T930 (914mm)

– format: 36″ / 914mm
– dysk twardy: 320 GB
– dwuletnia gwarancja producenta
– n
astępca modelu HP DesignJet T920

 

Przed­sta­wiaj pro­jekty w for­mie wydru­ków o pro­fe­sjo­nal­nej jako­ści dzięki 6 ory­gi­nal­nym atra­men­tom HP – w kolo­rze sza­rym i czar­nym foto­gra­ficz­nym. Twórz plany, rysunki i mapy o pre­cy­zyj­nie odwzo­ro­wa­nych liniach oraz maks. do 2400 dpi. Sko­rzy­staj z Adobe PostScript®.

Sześć ory­gi­nal­nych atra­men­tów HP zapew­nia sze­roką gamę kolo­rów i ide­al­nie nadaje się do odwzo­ro­wy­wa­nia kolo­ro­wych obra­zów.

Ory­gi­nalne atra­menty HP w kolo­rze sza­rym i czar­nym foto­gra­ficz­nym zapew­niają pre­cy­zję linii, głę­boką czerń i praw­dziwe, neu­tralne odcie­nie sza­ro­ści.

Zapew­nij wydru­kom archi­tek­tury pro­fe­sjo­nalny wygląd w wyso­kiej roz­dziel­czo­ści – sko­rzy­staj z opcji Adobe PostScript®.

Niech Twój prze­kaz będzie pre­cy­zyjny – twórz plany, rysunki i mapy o dokład­nych liniach oraz maks. do 2400 dpi.

Utrzy­muj wydaj­ność pracy i kon­cen­truj się na pro­jek­tach dzięki 50-stro­ni­co­wemu, zin­te­gro­wa­nemu odbior­ni­kowi z tacą ukła­da­jącą, wydru­kom w roz­mia­rze A1 dostar­cza­nym w 21 sekund, szyb­kiemu prze­twa­rza­niu i funk­cji zarzą­dza­nia oraz funk­cji HP Mobile Prin­ting, które poma­gają dodat­kowo zaosz­czę­dzić czas.

Bądź zor­ga­ni­zo­wany i sku­piaj się na zada­niach – zin­te­gro­wany, 50-stro­ni­cowy odbior­nik z tacą ukła­da­jącą zapew­nia pła­skie, posor­to­wane wydruki.

Przy tej pręd­kość druku możesz od razu wró­cić do swo­jej pracy – wydruki w for­ma­cie A1 są dostar­czane w 21 sekund.

Efek­tywne dru­ko­wa­nie – rów­no­le­głe prze­twa­rza­nie pliku z dys­kiem twar­dym o pojem­no­ści 320 GB; Zarzą­dzaj kolej­kami, kon­tro­luj koszty, przej­mij kon­trolę.

Osz­częd­ność czasu – dru­kuj bez­po­śred­nio ze swo­jego smart­fona, tabletu lub napędu USB za pośred­nic­twem funk­cji HP Mobile Prin­ting. [1]

Pra­cuj z dru­karką, która jest pro­sta w obsłu­dze i zarzą­dza­niu. Pro­to­koły zabez­pie­czeń poma­gają chro­nić Twoje infor­ma­cje. Wbu­do­wany ser­wer HP Embed­ded Web Server umoż­li­wia pro­stą kon­fi­gu­ra­cję i zarzą­dza­nie. Dru­karka łatwo inte­gruje się z innymi urzą­dze­niami biu­ro­wymi.

Dru­ko­wa­nie bez prze­ry­wa­nia pracy – rolka nośni­ków 91,4 m i ory­gi­nalne wkłady atra­men­towe HP o pojem­no­ści do 300 ml.

Zabez­pie­cze­nie infor­ma­cji za pomocą pro­to­ko­łów zabez­pie­czeń takich jak IPSec, 802.1x, SNMPv3, dru­ko­wa­nia po uwie­rzy­tel­nie­niu kodem PIN i innych opcji. [2]

Z łatwo­ścią kon­fi­gu­ruj i zarzą­dzaj dru­karką w zaci­szu swo­jego biurka dzięki wbu­do­wa­nemu ser­werowi HP Embed­ded Web Server.

Umoż­li­wia łatwą inte­gra­cję z innymi urzą­dze­niami biu­ro­wymi – zgod­ność sys­te­mów iOS i Andro­id™ Andro­id™[An­dro­id™3] z HP Mobile Prin­ting. [1]

Pobierz folder w pdf

 

Specyfikacja

Ogólne
Typ drukarki 36″ drukarka wielkoformatowa – strumieniowa – kolorowy
Lokalizacja Angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański / Europa
Drukarka
Technologia Inkjet HP Thermal Inkjet
Paleta kolorów atramentu 6 kolorów atramentu – cyan, fuksja, żółty, czarny foto, czarny matowy pigment, szary
Konfiguracja dyszy 9632 dysze
Min. rozmiar kropli atramentu 9 pl (czarny), 6 pl (kolor)
Konfiguracja pojemnika z atramentem 6 kartridży (po jednym:cyan, fuksja, żółty, szary, czarny foto, czarny matowy)
Prędkość drukowania Do 0.35 str/ min – draft – ANSI D (559 x 864 mm)
Wbudowane urządzenia Gilotynka
Technologia przyłączania Przewodowa
Interfejs Gigabit LAN, USB 2.0 host
Mozliwe AirPrint Tak
Maksymalna rozdzielczość (wydruki czarno-białe) 2400 x 1200 dpi
Rozdzielczość maks (kolor) 2400 x 1200 dpi
Standardowe języki drukarki PCL 3, PostScript 3, HP RTL, CALS G4, HP GL/ 2, TIFF, PDF 1.7, URF
Cechy drukarki HP ePrint, drukowanie z urządzenia mobilnego, pamięć wirtualna 64GB
Obługa nośników Ładowanie 2 rolek
RAM
Zainstalowana pamięć RAM (maks.) 1.5 GB
Pamięć
Dysk twardy 320 GB
Obsługa nośników
Typy nośników Papier zwykły, papier powlekany, papier powlekany wysokogramaturowy, papier fotograficzny, papier fotograficzny półbłyszczący, kalka kreślarska, papier fotograficzny o wysokim połysku, folia matowa, papier fotograficzny błyszczący, papier welinowy, papier fotograficzny matowy, folia poliestrowa, papier bezdrzewny bond, winyl samoprzylepny, satynowy papier fotograficzny, film, papier do podświetlanych ekspozycji, translucent bond paper, papier samoprzylepny
Max rozmiar nośnika Rolka (91.4 cm x 91.4 m)
Minimalny format nośnika (standardowo) 210 mm x 279 mm (format Letter A)
Maksymalny rozmiar nośnika (standardowo) 914 mm x 91, 4 m
Rozmiary nośników ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), A0 (841 x 1189 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), ANSI C (432 x 559 mm), ANSI E (864 x 1118 mm), ANSI D (559 x 864 mm), Rolka (91.4 cm x 91.4 m), 914 x 1219 mm, 210 x 279 mm, 210 x 914 mm
Zakres grubości nośnika Up to 0.5 mm
Całkowita pojemność nośników 1 rolka
Podajniki nośników 1 x ręczny – 1 rolka – Rolka (91.4 cm x 91.4 m)
Pojemność tac wyjściowych 50 arkusze
Praca w sieci
Praca w sieci Serwer wydruków
Protokoły zabezpieczeń i charakterystyka IPsec, 802.1x
Rozszerzenie / połączenie
Połączenia 1 x Gigabit LAN – RJ-45
1 x USB host – 4-pin USB typ A
Różne
Akcesoria w zestawie Pojemnik na nośniki, podstawka, taca układana, wałki
Dołączone materiały eksploatacyjne 1 x pojemnik z atramentem ( cyjan )
1 x pojemnik z atramentem ( magenta )
1 x pojemnik z atramentem ( żółty )
1 x pojemnik z atramentem ( szary )
1 x pojemnik z atramentem ( photo black )
1 x pojemnik z atramentem ( czarny mat )
1 x głowica drukująca
Zgodność z normami CSA, VCCI, GOST, CCC, PSB, FCC, IRAM, RoHS, EN 60950-1, KCC, WEEE, ICES, REACH, FSC, LVD, EuP, EMC Class B, PEFC, IPv6 Ready, China RoHS, ACMA
Zasilanie
Zasilacz Zasilacz – wewnętrzna
Wymagane napięcie AC 120/ 230 V
Wymagana częstotliwość 50/ 60 Hz
Zużycie energii w trybie aktywności 120 wat
Zużycie energii w stanie uśpienia 5 wat
Oprogramowanie / Wymagania systemowe
Dołączone oprogramowanie Sterowniki i programy użytkowe
Wymagany system operacyjny Apple MacOS, Microsoft Windows, Windows 10
Standardy ochrony środowiska
ENERGY STAR Tak
Parametry środowiska
Minimalna temperatura pracy 5 °C
Maksymalna temperatura pracy 40 °C
Dopuszczalna wilgotność 20 – 80%
Emisja dźwięku (w stanie czuwania) 39 dBA
Emisja dźwięku (w czasie pracy) 47 dBA
Wymiary i waga
Szerokość 139.9 cm
Głębokość 91.6 cm
Wysokość 111 cm
Waga 87 kg
Wielkość i waga (ładunek)
Szerokość (transport) 150 cm
Głębokość (transport) 78.1 cm
Wysokość (transport) 81.5 cm
Waga (transport) 120 kg