• format: 36″ / 914mm
 • Gigabit Ethernet
 • standardowa pojemność pamięci: 96 GB
 • dysk twardy 500 GB
 • dwie rolki
 • Stacker – układająca taca odbiorcza (pojemność 50 wydruków A1)
 • Następca modelu HP DesignJet T1500

Kluczowe zalety:

Zapre­zen­tuj jak naj­le­piej swoje pro­jekty z pro­fe­sjo­nalną jako­ścią wydru­ków dostęp­nych dzięki sze­ściokolo­ro­wemu roz­wią­za­niu HP, zawie­ra­ją­cego mię­dzy innymi tusz szary oraz czarny foto­gra­ficzny. Pro­du­kuj plany, rysunki i mapy z dosko­nałą jako­ścią linii do 2400 dpi (opty­ma­li­za­cja Adobe PostScript)

– sześć ory­gi­nalnych tuszy HP, które umoż­li­wiają wyko­rzy­sta­nie sze­ro­kiego gamutu kolo­rów ide­al­nego dla kolo­ro­wych gra­fik
– szary oraz czarny foto­gra­ficzny ory­gi­nalny tusz HP pomaga osią­gnąć pre­cy­zję linii, ciemne czer­nie i praw­dziwe neu­tralne sza­ro­ści

Wzmoc­nij wydaj­ność zespo­łów dzięki dwóm rol­kom, które poma­gają zaosz­czę­dzić czas. Zin­te­gro­wana taca wyj­ściowa na 50stron, zapew­nia pła­skie i posor­to­wane wydruki. Szyb­kie prze­twa­rza­nie zło­żo­nych pli­ków. Przej­mij kon­trolę nad swo­imi zada­niami druku i pra­cuj jesz­cze efek­tyw­niej.

– panuj nad wydru­kami – zin­te­gro­wana taca odbior­cza „stac­ker” dostar­cza pła­skie i posor­to­wane wydruki
– dwie rolki poma­gają zaosz­czę­dzić czas – łatwe łado­wa­nie papieru od przodu urzą­dze­nia, auto­ma­tyczne wyrów­na­nie, dwa roz­miary lub typy mediów, inte­li­gentne prze­łą­cza­nie rolek.
– dru­kuj szybko i popraw­nie – poje­dyn­czy wydruk A1 w 21se­kund (120 A1 w godzinę), dysk twardy 500 GB, wysoka moc prze­twa­rza­nia pli­ków
– popraw efek­tyw­ność grupy robo­czej uży­wa­jąc zin­te­gro­wa­nego narzę­dzia do zarzą­dza­nia kolejką druku, prze­cho­wy­wa­niem wydru­ko­wa­nych prac oraz śledź ich koszt

 

Pobierz folder w pdf

 

Specyfikacja

 

Specyfikacja techniczna:

Informacje podstawowe
 • Rozmiar modelu:
  914 mm
 • Funkcje:
  Drukowanie
Dane dotyczące prędkości
 • Czas druku grafiki (tryb ekonomiczny, format A1, papier zwykły):
  21 s/str.
 • Czas druku grafiki (tryb ekonomiczny, format A1, papier zwykły):
  120 wydruków A1 na godzinę
Dane dotyczące pamięci
 • Standardowa pojemność pamięci:
  64 GB (przetwarzanie pliku)
 • Dysk twardy:
  320 GB
Dane techniczne
 • Jakość druku (najlepsza)
  Maksymalna rozdzielczość optymalizowana 2400×1200 dpi
 • Technologia druku:
  Technologia termiczna HP Inkjet
 • Liczba wkładów drukujących:
  6 (błękitny, szary, purpurowy, czarny matowy, czarny fotograficzny, żółty)
 • Zgodne rodzaje atramentów:
  Barwnikowe (C, G, M, pK, Y)
  pigmentowe (mK)
 • Obszar niezadrukowany (arkusze):
  3 x 22 x 3 x 3mm
 • Gwarantowana minimalna szerokość wiersza
  0,07 mm (ISO / IEC 13660: 2001 (E))
 • Dokładność linii:
  +/- 0.1%
 • Maksymalna gęstość optyczna (w czerni)
  6 L* min/2,15 D
  (Wydruk na papierze HP Premium Instant Dry Photo Gloss przy użyciu oryginalnych wkładów atramentowych HP.)
Obsługa papieru
 • Podawanie nośników, wykańczanie dokumentów:
  Wejście: automatyczne ładowanie rolek od przodu
  podawanie arkuszy
  Wyjście: wbudowany odbiornik z tacą układającą (od A4 do A0, maksymalna pojemność 50 A1-size)
  kosz
  automatyczna obcinarka
 • Obsługiwane typy nośników:
  Papier typu bond i powlekany (bond, powlekany, powlekany o wysokiej gramaturze, papier o bardzo wysokiej gramaturze oraz matowy, kolorowy), papier techniczny (kalka kreślarska, papier bond półprzezroczysty, welinowy), folia (przezroczysta, matowa, poliestrowa), papier fotograficzny (satynowany, błyszczący, półbłyszczący, matowy, o wysokim połysku), nośnik podświetlany, nośnik samoprzylepny (two-view cling, papier do użytku w pomieszczeniach, polipropylenowy, winylowy)
 • Zalecana gramatura nośników:
  od 60 do 328 g/m²
 • Standardowe rozmiary nośników (rozmiary rolek — system metryczny):
  Arkusze o szerokości od 210 to 914 mm
  Rolki od 279 do 914 mm
 • Rozmiary nośników, do dostosowania:
  od 210×279 do 914×1219 mm
 • Średnica zewnętrzna roli:
  140 mm
 • Gramatura nośnika:
  Do 0,5 mm (do 0,6 mm przy druku do tacy odbiorczej w trybie ręcznym)
Funkcje łączności
 • Funkcja HP ePrint:
  Tak
 • Ścieżka drukowania:
  Sterownik drukarki, HP Embedded Web Server, drukowanie z poczty elektronicznej, bezpośredni wydruk z napędu USB Flash, drukowanie z systemu Android
 • Łączność, tryb standardowy:
  Interfejs Gigabit Ethernet (1000Base-T)
 • Języki drukowania:
  HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, HP PCL 3 GUI, URF
Wymagania dotyczące zasilania i eksploatacji
 • Zużycie energii:
  < 120 W (drukowanie);
  < 1,3 W / < 5 W z wbudowanym rozwiązaniem Digital Front End (tryb uśpienia);
 • Sprawność energetyczna:
  Certyfikat ENERGY STAR®
 • Zakres temperatur podczas eksploatacji:
  5–40°C
Wymiary i waga
 • Minimalne wymiary (szer. x głęb. x wys.):
  1399 x 916 x 1110 mm
 • Waga:
  87 kg
W zestawie
 • Zawartość opakowania:
  HP Designjet T930 ePrinter 914 mm (36 cali); głowica drukująca; wkłady atramentowe; taca układająca; podstawa drukarki; oś na rolę papieru; skrócona instrukcja obsługi; plakat instalacyjny; oprogramowanie startowe; kabel zasilający
Gwarancja producenta
Dwuletnia gwarancja w miejscu instalacji urządzenia z czasem reakcji na następny dzień roboczy.
– możliwość dodatkowego rozszerzenia gwarancji